Skip to main content

Brandveiligheid: wonen en werken zonder risico’s

brandveiligheidart1Het risico op brand wordt vaak onderschat. De meeste mensen denken dat hen dat nooit zal overkomen. Brand komt echter vaker voor dan men zou aannemen. Brandgevaarlijke situaties doen zich vaker dan voorheen voor. Omdat we in onze leefwereld steeds minder ruimte met meer mensen moeten delen ontstaan er meer brandgevaarlijke situaties, soms met desastreuze gevolgen. Het is daarom van (levens-) belang dat brandgevaar zoveel mogelijk voorkomen wordt.

Brandveiligheidseisen

Alle gebouwen in Nederland moeten voldoen aan minimale brandveiligheidseisen. Deze staan omschreven in het Bouwbesluit. Gemeenten controleren de brandveiligheid van een gebouw aan de hand van de voorschriften uit het Bouwbesluit en het gemeentelijke Beleid Bestaande bouw en Nieuwbouw. Sommige gemeentes stellen soms hogere eisen aan de brandveiligheid dan de wettelijke minimumeisen voorschrijven. Zij zijn dan van mening dat die minimumeisen niet altijd voldoen in sommige specifieke situaties die weer van gemeente tot gemeente verschillen.

 
In die situaties waar een gebruiksvergunning een vereiste is worden hoge eisen aan de brandveiligheid gesteld. Dit geldt in het bijzonder voor openbare gebouwen / bijeenkomstgebouwen zoals:
  • Bibliotheken
  • Kinderdagverblijven
  • Scholen
  • Multi-functionele gebouwen
 

BO-TEK BV en brandveiligheid

brandveiligheidartBO-TEK BV assisteert u vakkundig bij het gehele traject met betrekking tot de realisatie van de meest optimale brandveiligheid. Wij verzorgen naar wens de aanvragen, maken de vereiste plattegrondtekeningen en overleggen met de brandweer. Daarnaast begeleiden wij u bij het realiseren van de noodzakelijke brandveiligheidsvoorzieningen zoals:
  • Vluchtrouteaanduidingen
  • Hang- en sluitwerk ten behoeve van het vluchtplan
  • Branddoorslagberekeningen
  • Realisatie en implementatie van vluchtplannen
of wij nemen desgewenst dit hele traject van u over.